fbpx
Terms of use

Договір-оферта

На надання послуг з доступу до мережі інтернет для фізичних осіб.

1.Визначення ТЕРМІНІВ:

ТОВ "Генічеськ М-Нет", іменоване надалі «Провайдер», що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, публікує на адресу фізичних осіб справжню оферту - пропозиція укласти Договір на надання послуг з доступу до мережі інтернет на наступних умовах:

Надання Послуги - надання доступу в мережу інтернет за допомогою підключення від найближчого вузла мережі Провайдера до призначеного для користувача устаткування розміщеного в приміщенні Абонента, з подальшою настройкою стандартного, необхідного для надання Послуги програмного забезпечення.
Послуга - cовокупность заходів щодо доступу до ресурсів мережі інтернет надається Провайдером.

Прейскурант - документ Провайдера, що містить відомості про чинні видах послуг і відповідних тарифних пакетах на їх отримання.

Мережа - комплекс технічних засобів, призначених для прийому-передачі даних.

Особистий кабінет - підрозділ розміщений на сайті m-net.com.ua, що містить інформацію про обсяг отриманих Абонентом послуг і поточний стан особового рахунку.

Абонентська плата - обов'язковий щомісячний платіж Абонента за технічне обслуговування мережі Провайдера.

Аутентифікаційні дані - унікальний логін пароль необхідні для доступу в Особистий кабінет або до послуг інтернет.

2.Предмет ДОГОВОРУ:

2.1 Провайдер надає Абоненту комплекс послуг з надання доступу в інтернет, а Абонент сплачує їх, згідно умов цього Договору.

2.2. Абонент, в разі оплати послуги з доступу до мережі інтернет, підтверджує цим своє бажання укласти цей договір на запропонованих умовах.

2.3. Абонент дає свою згоду на розміщення мережевого обладнання в приміщеннях загального користування житлового будинку.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ:

3.1. Укладенням цього Договору Абонентом, є факт першого виходу Абонента в мережу інтернет за допомогою використання наданих йому Провайдером аутентифікаційних даних і відсутності протягом 3-х днів з моменту підключення до Послуги письмових претензій з боку абонента.

3.2. З метою підключення до Послуги, Абоненту надаються Аутентифікаційні дані.

3.3. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті m-net.com.ua, такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту прочитання Абонентом

3.4. Провайдер має право направляти Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті m-net.com.ua, такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

3.5 Послуги надаються Провайдером тільки після оплати їх вартості, а також вартості Підключення (комплекс заходів для з'єднання кінцевого обладнання Абонента з сервером Провайдера).

3.6 Після укладення Договору, але не раніше підключення кінцевого обладнання Абонента до сервера провайдера, останній реєструє Замовника на своєму сервері.

4. Права та обов'язки сторін:
4.1 Провайдер зобов'язується:

4.1.1 Надавати замовлені послуги в повному обсязі і в строки, зазначені в тарифному пакеті, обраному Абонентом.

4.1.2 Надавати консультаційні послуги за технологією, технічних і програмних засобів взаємодії з мережею інтернет.

4.1.3. Зберігати конфіденційність інформації отриманої від Абонента, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

4.2 Провайдер має право:

4.2.1 Проводити профілактичні і ремонтні роботи і модернізацію власного обладнання, які можуть спричинити припинення в наданні послуг загальним терміном до 72 годин в місяць (три робочих дні).

4.2.2 Провайдер має право припинити надання послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку Абонента, шляхом демонтажу мережевого кабелю знаходиться поза житлового приміщення абонента, який є власністю провайдера.

4.2.3. Провайдер має право переглянути вартість і умови надання послуг і умови Договору, виходячи із змін ринкової кон'юнктури, тарифів і зборів Міністерства зв'язку (або інших структур і державних органів), законодавства, інфляційних процесів, а так само введення інших обов'язкових платежів.

4.3.Абонент зобов'язується:

4.3.1 Щомісяця до 25 числа вносити авансові платежі за обраний тарифний пакет на наступний місяць.

4.3.2 Використовувати послуги Провайдера тільки в цілях, що не суперечать чинному законодавству. Не поширювати за допомогою послуг Провайдера інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.

4.3.3 Регулярно відслідковувати на сайті Провайдера (m-net.com.ua) публікації пов'язані з можливими перебоями в роботі мережі, а також про діючі тарифи, вартість додаткових послуг та правила користування.

4.3.4 Використовуючи послуги Провайдера, не завдавати шкоди або істотних незручностей третім особам, в тому числі не здійснювати дії, які загрожують або можуть негативно вплинути на роботу комп'ютера або інформаційної системи. До таких дій, зокрема, відноситься: DOS-атаки, сканування портів, несанкціоноване проникнення в систему, розповсюдження спаму і шкідливого ПЗ і т. п.

4.3.5 Не допускати надання телекомунікаційних послуг третім особам на комерційних умовах на підставі обладнання Провайдера.

4.3.6 Виконувати вимоги норм права у сфері телекомунікацій, не допускати розповсюдження інформації, яка може суперечити чинному законодавству та/або інших держав на момент їх поширення.

4.3.7 Абонент зобов'язується припинити користування послугами інтернет під час грози, з подальшим відключенням кабелю мережі інтернет від свого обладнання (комп'ютер, ноутбук, wi-fi роутер і т. д.).

4.3.8. У разі надання на безкоштовній основі користування послугою доступу до мережі інтернет на термін не більше 72 годин на підставі письмової заяви Абонента, надалі Абонент зобов'язується оплатити послугу за весь місяць в який входив період безкоштовного користування.
4.4 Абонент має право:

4.4.1 Отримувати від провайдера послугу, згідно обраного тарифного пакету.

4.4.2 Отримувати статистичну інформацію про надання послуги та про стан особового рахунку.

4.4.3 Вибрати або змінити тарифний пакет, згідно чинного Договору. Тарифний пакет може бути обраний/змінний до 25 числа поточного календарного місяця і діє на наступний місяць.

4.4.4 Зберігати у таємниці від третіх осіб видану провайдером конфіденційну інформацію, а саме: логіни, паролі та інші ідентифікаційні дані, а так само будь-які інші налаштування та параметри, які забезпечують отримання Абонентом послуг Провайдера.

4.4.5 На користування послугами в різних цілях, що не суперечать законодавству.

4.4.6 Отримувати від Провайдера інформацію щодо якості, вартості та порядку надання послуги до мережі інтернет.

5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

5.1 Абонентом выбрается тарифний пакет згідно діючих пропозицій.

5.2 Оплата послуг з доступу до мережі інтернет, здійснюється шляхом попередньої оплати за особовим рахунком Абонента.

5.3 В разі відсутності передплати на наступний календарний місяць, а так само в разі негативного балансу на рахунку за станом на 1-е число місяця, послуга доступу в інтернет призупиняється до моменту оплати.

5.4. У разі призупинення Абонент зобов'язується оплатити послугу з доступу до мережі інтернет в повному обсязі за весь період зупинення.

6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ:

6.1 Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

6.2 Абонент може розірвати Договір лише за умови повного розрахунку з Провайдером Абонента за надані послуги.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Провайдер не несе відповідальності за призупинення надання послуг Абоненту, що виникло в результаті відключення електроенергії.

7.2 Провайдер не несе ніякої відповідальності за поширювані Абонентом або його довіреними особами в мережі матеріали чи відомості, які можуть суперечити чинному законодавству та/або інших держав на момент їх поширення.

7.3 Провайдер не несе ніякої відповідальності за збиток, який може бути нанесений Абонентом третім особам з використанням послуг, як-то: комп'ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну або іншу таємницю третіх осіб.

7.4. Провайдер не несе ніякої відповідальності за якість тих послуг, які знаходяться в прямій залежності від діяльності сторонніх організацій, що надають: магістральні канали зв'язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергозабезпечення та інші послуги, до виробництва яких Провайдер не має відношення.

7.5 Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються чи надаються за допомогою інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів інтернет чи неможливості їх використання.

8. ФОРС - МАЖОР І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

8.1 Провайдер і Абонент звільняються від відповідальності за Договором у разі настання обставин непереборної сили, що виникли після його підписання крім волі Сторін і таких, наступу яких Сторони не могли перешкодити всіма доступними засобами.

8.2 Непереборною силою за цим Договором визнаються такі події: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйки, епідемії, пожежі, стихійні лиха, грози, аварії на лініях електропередач, акти органів влади, що мають вплив на виконання зобов'язань.

8.3.З За шкоду, заподіяну обладнання Абонента природними явищами (ураган, штормовий вітер, блискавка, землетрус, повінь тощо), Провайдер не несе відповідальності.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

9.1 Спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або напряму Сторонами претензій в письмовій формі і(або) електронній формі в графі «Лист директору».

9.2 Претензії розглядаються Провайдером в термін не більше 30 (тридцяти) днів з дати реєстрації претензії .

9.3 У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються згідно з чинним законодавством.

10. ТЕРМІН ДІЇ:

10.1 Договір укладається на невизначений термін і набирає чинності з моменту першого виходу Абонента в мережу інтернет.

10.2 Провайдер має право припинити надання Послуг у разі порушення умов, передбачених цим Договором.